Khánh kép 7 mỗi tấm dày 8mm tâm lỗ 240

All in one
Liên hệ