Khánh kép 12 mỗi tấm dày 10mm tâm lỗ 400mm cao 70mm

All in one
Liên hệ