Khánh kép 12 mỗi tấm dày 10mm/11mm tâm lỗ 400mm cao 105mm

All in one
Liên hệ