Khánh kép 10 mỗi tấm dày 9mm tâm lỗ 400

All in one
Liên hệ