HỆ THỐNGQUẢN TRỊ

Sơ đồ tổ chức của Vinamilk được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Vinamilk vững mạnh.

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
DỰ ÁN

PHÒNG
KÍ THUẬT

PHÒNG
TRUYỀN THÔNG

PHÒNG
TÀI CHÍNH

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
NHÀ MÁY

GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC
TRUYỀN THÔNG

GIÁM ĐỐC
NHÀ MÁY

PHÒNG
KINH DOANH

PHÒNG
DỰ ÁN

PHÒNG
KỸ THUẬT

TRUYỀN
THÔNG

PHÒNG
TÀI CHÍNH

NHÀ MÁY

PHÒNG
NHÂN SỰ

TRUYỀN
THÔNG

PHÒNG
TÀI CHÍNH