BÁO CÁO

Tài chính

QUÝ I QUÝ II /
BÁN NIÊN
QUÝ III QUÝ IV /
CẢ NĂM

Báo cáo demo full quý

sdf

01/04/2024 01/07/2024 01/010/2024 01/01/2025

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã đối soát

28/04/2023 28/07/2023

Báo cáo demo full quý

sdf

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã đối soát