Lưu trữ của tác giả: admin

Các nội dung chính tại Chương trình “Chính sách và Đối thoại” Cần cơ chế “trợ lực” để xây dựng ngành công nghiệp tự chủ

Qua 35 năm kiên trì thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Đảng, công nghiệp Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định: Công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, với mức đóng góp […]

All in one
Liên hệ